ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 

Cieľom tejto súťaže

je podporiť netradičné interpretácie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl. Zároveň, by sme chceli dopomôcť k rozvoju výtvarného myslenia žiakov v nadväznosti na určené zadania a hľadaniu tematických prienikov v umeleckých predmetoch rôznych študijných odborov stredných škôl umeleckého priemyslu. Chceli by sme žiakom a ich pedagógom ponúknuť porovnanie svojich zručností a kvalít na celoštátnej úrovni.

Súťaž je organizovaná pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, europoslankyne PhDr. Moniky Beňovej.


Súťaž je zameraná

na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl,

na podporu výtvarného myslenia, umeleckého rozletu a hľadania alternatívnej výučby výtvarných predmetov na stredných školách a stredných školách umeleckého priemyslu.


Organizátor súťaže

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeum Solivar v Prešove


Súťažné kategórie

 • 1. Naj portrét (fotografia)
 • 2. Krajina mojimi očami (maľba reálnej alebo abstraktnej krajiny...)
 • 3. Ilustrácia (komiks, cartoon, semirealizmus, dar-chan, fan art...)
 • 4. 3D dizajn (modely, plastiky, produkty, sochy...)
 • 5. Styling (odev na jednu postavu, odevný doplnok, šperk...)
 • 6Reklama a animácia (krátke video - max. dĺžka 5 min.)


Miesto konania súťaže

STM Múzeum Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar (historická budova skladu soli)


Termín trvania súťaže

08. január 2020 - 06. marec 2020, do 13:00 hod.


Termín slávnostného odovzdávania cien súťaže v STM Múzeu Solivar

20. marec 2020, čas 16:00 hod.

* Registrácia účastníkov o 14:00 - 15:00 hod.


Termín trvania výstavy súťaže v priestoroch STM Múzea Solivar

20. marec 2020 - 17. apríla 2020

* návšteva výstavy pre verejnosť je spoplatnená podľa cenníka STM Múzea Solivar


Prihláška do súťaže

Tlačivo je dostupné v kolónke "PRIHLÁŠKA". K regulérnej registrácii je potrebné prihlášku vyplniť, podpísať, opečiatkovať a spätne scan - verziu elektronicky zaslať organizátorovi na e-mailovú adresu sekretariat@sup-po.sk, najneskôr do 06. marca 2020, 13.00 hod.


Doručenie súťažných prác

Práce je potrebné doručiť na adresu organizátora najneskôr do 09. marca 2020, 13:00 hod.


Podmienky súťaže

 • súťaž je jednokolová,
 • cieľová skupina - žiaci stredných škôl vo veku 15 - 20 rokov,
 • celá súťažná práca musí byť zrealizovaná výlučne autorom práce,
 • na zadnú stranu dvojrozmerných prác je potrebné uviesť identifikačné údaje     (priezvisko a meno, školu, študijný odbor),
 • pri trojrozmerných prácach je potrebné údaje uviesť na spodnú stranu               (priezvisko, meno, školu, študijný odbor),
 • pri zložitých trojrozmerných objektoch prosíme s objektom zaslať aj fotografiu celého objektu pre účely jeho správnej inštalácie,
 • odevy, doplnky a šperky prosíme označiť visačkou                                                 (priezvisko, meno, školu, študijný odbor),
 • pri digitálnych výstupoch je potrebné uviesť identifikačné údaje do názvu výstupu (priezvisko a meno, školu, študijný odbor, napríklad: mrkvickajanko_suppresov_ret.mp4).


Technika výtvarného prejavu 

 • podľa jednotlivých súťažných kategórií (pozri kolónku "O SÚŤAŽI").


Formát výtvarných prác 

 • podľa jednotlivých súťažných kategórií (pozri kolónku "O SÚŤAŽI").


Rozsah prác

 • akceptovaný počet súťažných prác za školu je 3 ks pre každú súťažnú kategóriu,
 • jeden žiak (súťažiaci) sa môže do súťaže zapojiť zaslaním prác do viacerých kategórií (v max. počte 3 kusy za súťažiaceho),
 • pre každú kategóriu vyplní súťažiaci samostatnú prihlášku,
 • do jednej kategórie sa žiak môže zapojiť len jednou prácou.


Hodnotenie 

práce posudzuje odborná komisia (5 členov), všetci členovia majú odborné vzdelanie a prax posudzovanej v umeleckej činnosti.

- účastníci budú s výsledkami súťaže oboznámení najneskôr do 16. marca 2020, 15:00 hod.            prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške,

- slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 20. marca 2020 o 16:00 hod.

                                                                                                   STM Múzeum Solivar v Prešove

                                                                                                    (historická budova skladu soli)

                                                                                                    Námestie osloboditeľov 4,

                                                                                                    080 05 Prešov


Povinnosti účastníkov 

 • vybrané práce budú súčasťou putovnej výstavy v mesiacoch máj - august 2020 a následne budú v auguste 2020 vrátené autorom prác,
 • každá práca bude počas výstav označená menom autora, jeho vysielajúcou školou a študijným odborom, ktorý žiak študuje,
 • neocenení účastníci súťaže a účastníci, ktorých práce nebudú vybrané do putovnej výstavy sú povinní si svoje práce po ukončení výstavy od 17. - 25. apríla 2020 vyzdvihnúť na adrese organizátora súťaže - ŠUP Prešov, Vodárenská 3, Prešov 080 01 alebo dohodnúť s organizátorom súťaže ich doručenie.

 Ocenenia - každá súťažná kategória bude vyhodnotená nasledovne:

 • 1. miesto - zlatá ŠUP-inka
 • 2. miesto - strieborná ŠUP-inka
 • 3. miesto - bronzová ŠUP-inka

Mimoriadne ocenenia v súťaži:

 • Cena predsedu PSK,
 • Cena primátorky mesta Prešov,
 • ÚSVIT - TOP TALENT 2020 

...

Ocenenie "ÚSVIT -TOP TALENT 2020"

získa cestu a pobyt v Bruseli pre 2 osoby (žiak, pedagóg) cenu do súťaže venuje PhDr. Monika Beňová

...

Súťažiaci budú odmenení vecnými cenami.

...

Hosťom večera budú známe tváre slovenskej hudobnej scény.

...