Odovzdávanie cien 2020

Vernisáž v STM Solivar 20.03.2020 ZRUŠENÁ 


Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

...

16.03.2020 prerušuje MŠVVaŠ SR  vyučvanie na školách na základe ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

...

Vedenie Školy umeleckého priemyslu prijalo rozhodnutie relizovať vernisáž s odovzdávaním cien na pôde ŠUP v mesiaci október 2020.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č.587 zo dňa 30.09.2020 vláda Slovenskej republiky vyhlasila dňom 1.októbra 2020 NÚDZOVÝ STAV na obdobie 45 dní v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


Na základe vyššie uvedeného vedenie Školy umeleckého priemyslu ruší pripravenú vernisáž spojenú s vyhodnotením súťaže a odvzdávaním cien víťazom. Súťažné práce a ceny budú doučené na adresy zapojených škol.


FOTOGALÉRIA PRIPRAVENEJ A ZRUŠENEJ VÝSTAVY NA PÔDE ŠUP: